Reserva el teu hotel a Barcelona

Reserva el teu hotel amb la garantia del Gremi d’Hotels de Barcelona

Blocs recomanats

termes i condicions

Termes y condicions

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s'exposen a continuació les dades identificatives de l'empresa.

Denominació social:

Gremi d’Hotels de Barcelona S.L.

Nombre d'identificació fiscal:

G08460263 

Domicili social:

Via Laietana nº 47 08003 de Barcelona.

Correu electrònic:

ghb@barcelonahotels.es

Telèfon:

93 301 62 40

 

Dades d'inscripció en el registre mercantil:
Gremi d’Hotels de Barcelona S.L. inscrita en el R.M. de Barcelona, prenc n 34206, foli 156, nombre B-245005 inscripció 1ª.

OBJECTE

GREMI D’HOTELS DE BARCELONA S.L. (d'ara endavant el prestador), responsable del lloc web, posa a la disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quins són les condicions d'ús de l'assetjo web.

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de pre avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació del situat web del prestador.

 

Termes i condicions

La utilització per l'usuari dels serveis continguts en la web del GHB implica l'acceptació expressa de les següents condicions generals:

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

1. DEFINICIONS:
• CLIENT: Persona física o jurídica que sol·licita la reserva hotelera.
• GHB: GREMI d’HOTELS DE BARCELONA S.L. (Societat Unipersonal) com a prestador de serveis de la informació.
• OFERTA: Relació de serveis prestats per cada establiment hoteler.
• HOTEL, HOSTAL, PENSIÓ, APARTAMENT, APARTHOTEL O ESTABLIMENTS D'ÚS TURÍSTIC:
Establiment o allotjament triat pel client per efectuar la reserva. D'ara endavant “ESTABLIMENT”.
La web www.barcelonahotels.es és la central de reserves del Gremi d’ hotels de Barcelona en la qual es comercialitzen tots els seus establiments hotelers agremiats. 
En el cas que en un futur es comercialitzessin altres tipus d'establiments hotelers o d'ús turístic, seran igualment denominats en els diversos punts que consten en les presents condicions generals de contractació: “establiment”.

• CONFIRMACIÓ DE LA COMANDA: Document telemàtic pel qual es confirma la reserva sol·licitada.
• PREU: Import per dia d'estada a l'hotel triat conforme a l'ús de l'habitació i prestacions prèviament triades pel client, en el qual es detallaran els preceptius impostos i taxes

 

2. Les condicions generals que prossegueixen regiran i són aplicables a tota reserva efectuada tant a través de la present pàgina web com dels referers (versions de la web que oferim a tercers per generar reserves i compartir comissions). Qualsevol modificació es realitzarà per escrit pel GHB. L'acceptació de la reserva suposa així mateix, l'acceptació d'aquestes Condicions Generals. GHB es reserva el dret a modificar les seves condicions generals en qualsevol moment, sense perjudici dels drets adquirits amb anterioritat.

3. El CLIENT accepta com a suficient a l'efecte de l'elecció d'establiment hoteler, les dades i contingut proporcionats per l'ESTABLIMENT i que apareixen a la present pàgina web.

4. Les reserves s'acceptaran per escrit mitjançant remissió de correu electrònic a l'adreça proporcionada pel CLIENT en la qual constarà: confirmació, Codi d'identificació i dades de l'hotel: Nom de l'ESTABLIMENT, adreça i telèfon, data d'entrada, data de sortida, tipus d'habitacions reservades, així com el règim d'allotjament i preu total dels serveis contractats. El CLIENT haurà de verificar la confirmació de comanda i notificar immediatament qualsevol error que pogués apreciar en la mateixa. En defecte d'això, s'entendrà que la confirmació és exacta i s'entendrà inclosa com parteix integrant del contracte de reserva.

5. La reserva només s'entendrà efectuada en el moment en què es manifesti l'acceptació per part del GHB a través de la confirmació de comanda.

6. TARGETES DE CRÈDIT.- La seva targeta de crèdit només serà utilitzada per garantir la reserva a l'efecte de no presentació i conforme a les clàusules que prossegueixen, havent de pagar el CLIENT directament a l'establiment a través dels sistemes de pagament acceptats per aquest establiment hoteler. 
En el moment de l'acceptació de la reserva, no es produeix en la majoria dels casos, cap càrrec a la seva targeta de crèdit. Haurà de comprovar-se sempre la targeta i cobrament tant per cent.
Quan l'ESTABLIMENT realitza ofertes o es realitzen reserves d'habitacions a última hora. És habitual per part de l'ESTABLIMENT cobrar una part de la reserva com segur de l'estada.
En cada cas concret, s'especifiquen en el text legal corresponent a cada reserva i d'una forma clara i de fàcil accés per a l'usuari, les condicions reals de cadascuna d'aquestes reserves.

7. El GHB emmagatzema les dades de la seva targeta de crèdit en un fitxer automatitzat amb l'única finalitat de poder prestar adequadament els serveis sol·licitats en efectuar la seva reserva i realitzar gestions de cobraments si escau.

 

 

PCI DSS

Saltar a: navegació, cerca

PCI DSS, en el seu idioma natiu (anglès): Payment Card Industry Data Security Standard, significa Estàndard de Seguretat de Dades per a la Indústria de Targeta de Pagament.

Aquest estàndard ha estat desenvolupat per un comitè conformat per les companyies de targetes (dèbit i crèdit) més importants, comitè denominat PCI SSC ( Payment Card Industry Security Standard Council) com una guia que ajudi a les organitzacions que processen, emmagatzemen i/o transmeten dades de targeta havents (o titulars de targeta), a assegurar aquestes dades, amb la finalitat de prevenir els fraus que involucren targetes de pagament de dèbit i crèdit.

Les companyies que processen, guarden o transmeten dades de targetes han de complir amb l'estàndard o arrisquen la pèrdua dels seus permisos per processar les targetes de crèdit i dèbit (Perduda de franquícies), enfrontar auditories rigoroses o pagaments de multes. Els Comerciants i proveïdors de serveis de targetes de crèdit i dèbit, han de validar el seu compliment a l'estàndard en forma periòdica.

Aquesta validació és realitzada per auditors autoritzats Qualified Security Assessor (QSAs). Només a les companyies que processen menys de 80.000 transaccions per any se'ls permet realitzar una acte avaluació utilitzant un qüestionari proveït pel Consorci del PCI (PCI SSC)

8. L'entrada a l'hotel haurà de produir-se per part del client entre les 12h i 15h del matí, com a norma general o amb anterioritat a les 18 hores del primer dia de la reserva.
No obstant això, sempre prevaldrà a aquesta indicació la data i hora que s'indiqui en el text legal i condicions de contractació corresponent a l'habitació de l'ESTABLIMENT que contracti el client a través de la nostra web. En cas de no compliment amb tot l'establert anteriorment, la seva reserva podrà ser cancel·lada per l'ESTABLIMENT.

 

9. CANCEL·LACIÓ DE LES RESERVES.-

9.1). El client tindrà dret a cancel·lar la seva reserva sense cap cost ni indemnització fins a quaranta-vuit hores abans de l'hora màxima d'entrada a l'hotel (18h), havent d'efectuar aquesta cancel·lació a través d'aquesta pàgina web, sempre que no es tracti de reserves no cancel·lables o ofertes o packs en els quals s'estipulin condicions diferents a les anteriorment citades (veure apartat 9.4).

9.2). Si la reserva es realitza dins de les 48 hores abans de l'entrada o l'usuari no es presentés, les despeses de cancel·lació oscil·laran entre el 25 i el 100% de l'import final, sempre que no es tracti de reserves no cancel·lables o ofertes o packs que estipulin condicions diferents a les anteriorment citades (veure apartat 9.4).

L'establiment, podrà procedir al cobrament d'aquestes penalitzacions directament de la targeta de crèdit del client acceptant expressament els usuaris a través de la present no impugnar tals càrrecs.
L'import i característiques d'aquestes penalitzacions constaran sempre per escrit i de manera pública en les condicions i característiques de contractació i clàusules de cancel·lació de les habitacions.

9.3). Si la reserva es realitza dins de les 24 hores abans de l'entrada o l'usuari no es presentés, les despeses de cancel·lació oscil·laran com a norma general entre el 25 i el 100% de l'import final, sempre que no es tracti de reserves no cancel·lables o ofertes o packs que estipulin condicions diferents a les anteriorment citades (veure apartat 9.4).

L'establiment, podran procedir al cobrament d'aquestes penalitzacions directament de la targeta de crèdit del client acceptant expressament els usuaris a través de la present no impugnar tals càrrecs.

9.4). Reserves no cancel·lables
Existeixen reserves o dates que no permetran cancel·lació alguna per tractar-se de dates especials en les quals se celebren fires, congressos, així com a causa de raons comercials o bé a la pròpia política de cancel·lació de cadascun dels establiments que participen en aquesta web.

10. De conformitat amb la naturalesa associativa del GREMI d’HOTELS DE BARCELONA i el desenvolupament de les seves finalitats estatutàries a través del GHB, de conformitat amb el que es disposa en els seus estatuts degudament inscrits en l'organisme administratiu corresponent, el CLIENT assumeix:
• Que el GHB actua única i exclusivament com a intermediari entre el CLIENT i l'HOTEL associat a l'organització empresarial GREMI d’HOTELS DE BARCELONA.
• Que el GHB no ha desenvolupat, modificat o implementat la informació sobre els hotels que apareix en la web, havent estat aquesta facilitada per cada establiment hoteler.
• Que el GHB manca de capacitat pel control, fiscalització i execució del contracte d'allotjament hoteler a l'HOTEL triat pel CLIENT.


Conseqüentment, el GHB no assumeix cap responsabilitat–acceptant-ho el CLIENT- per la veracitat, integritat i precisió de la informació referida als diversos hotels, així com tampoc del compliment per part d'aquests hotels de la reserva que si escau es pogués efectuar i de la integritat i correcta prestació dels serveis d'allotjament hoteler.

11. L'execució del contracte d'hostaleria a la qual la reserva es refereix, s'efectuarà conforme a la Llei de Turisme de Catalunya i altres disposicions administratives vigents en el que no hagin estat expressament modificades per les parts a través de les presents condicions generals de contractació.

12. Les presents condicions, es regiran per la legislació espanyola, que serà aplicable en el no disposat en el present Avís Legal en matèria d'interpretació, validesa i execució.
GREMI D’HOTELS DE BARCELONA i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona per a qualsevol controvèrsia o qüestió relacionada amb el present lloc web o activitats en ell desenvolupades.

13. Queden expressament fora de perill qualssevol disposicions sobre drets dels consumidors en el cas que en el CLIENT recaigués tal condició.

14. Amb la sol·licitud efectiva de la reserva a través dels mitjans telemàtics de la present web, el CLIENT accepta els termes, obligacions i exempcions de responsabilitat establerts en aquestes CONDICIONS GENERALS. 

 

15. El prestador s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

 

16. POLITICA DE PRIVADESA
Considerem que la privadesa és un aspecte importantíssim. Com a part normal de la nostra activitat, recollim i comuniquem, informació sobre vostè. En aquesta política de privadesa es descriu la informació que el responsable del Fitxer Gremi d’Hotels de Barcelona S.L., amb domicili a Barcelona (Espanya) Via Laietana nº 47, recull sobre vostè i el que pot ocórrer amb aquesta informació.

Quan vostè es registra en el nostre servidor, les seves dades personals passen a formar part de la nostra base de dades i s'utilitzen únicament per tramitar els serveis que oferim i rebre informació relacionada amb l'objectiu de la web.

L'usuari declara que és major d'edat (major de 18 anys) i disposa de la capacitat legal necessària per contractar els serveis oferts pels proveïdors en la web del GHB, manifestant així mateix que accepta la vinculació a aquest acord i entén i accepta íntegrament les condicions aquí enunciades per utilitzar aquesta web i els serveis oferts.

La informació personal que recaptem sobre vostè, i que processem són les dades que a cada moment s'indiquin en cadascun dels formularis que ha d'emplenar per sol·licitar els serveis o funcionalitats de la Pàgina web.

La principal raó que tenim per recollir les seves dades personals és tramitar i gestionar amb els associats del GHB la reserva hotelera interessada. En segon terme, enviar-los un correu electrònic amb la finalitat de que emplenin un qüestionari per recaptar la seva opinió i valorar l'experiència rebuda en l'establiment reservat.

Els usuaris que s'han donat d'alta voluntàriament en el butlletí de notícies rebran enviaments regulars amb ofertes, promocions i informació d'interès per al turista o viatger. Complint amb la normativa actual, l'usuari podrà donar-se de baixa del butlletí i indicar que no vol rebre més missatges.

El prestador es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en l'art. 9 de la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

El prestador posa a la disposició dels usuaris una clàusula informativa informant als usuaris, en el moment en què facilitin les seves dades personals, respecte als següents aspectes:

-Dades del Responsable del tractament.
-Dades tractades.
-Fitxer en el qual s'emmagatzemen.
-Finalitat del tractament.
-Obligatorietat o no de facilitar-los, així com les conseqüències en cas de no facilitar-los.
-Sobre els drets que assisteixen a tot usuari i el procediment per exercitar-los.

 

 

 

OFERTA DE SERVEIS PER AL VIATGER

Circuit F1 i MotoGP


El Circuit està obert tot l'any. Gaudeix les seves instal·lacions i activitats. Seu oficial del Gran Premi d'Espanya de F1 i el Gran Premi de Catalunya de MotoGP

Veure més ofertes
BCN Card Gratuitats i descomptes


És el passaport indispensable per conèixer la ciutat: Museus i transport públic gratis i podràs estalviar més de 320€ en descomptes en entrades, llocs d'interès, oci, espectacles, locals...

Veure més ofertes
 Vols en helicopter


Especialistes en vols panoràmics, únics a Barcelona. Descobreix Barcelona des de l'aire. Una experiència irrepetible per només 95€


Veure més ofertes
Bus turístic


Descobreix la ciutat de Barcelona amb el “Bus Turístic”. Veuràs i gaudiràs dels monuments i edificis més emblemàtics de la ciutat. Tres rutes disponibles.

Veure més ofertes
La Roca Village


A només 40 minuts del centre de Barcelona, La Roca Village ofereix una experiència de compres outlet de luxe

Veure més ofertes
Museu Egipci


El Museu Egipci de Barcelona, és l'únic a Espanya i un dels més importants d'Europa. Si t'agrada el món de l’Antic Egipte no pots deixar escapar aquesta oportunitat única.

Veure més ofertes

PER QUÈ RESERVAR AMB NOSALTRES

Especialització
Més de 400 establiments hotelers associats.
Especialistes en allotjaments a Barcelona ciutat.
Més de 35.000 habitacions a Barcelona.

Preu
Sense despeses de gestió.
Ofereixes especials.
Preu mínim garantit.
Àmplia oferta d'establiments hotelers a Barcelona i els seus voltants.

Seguridad
Amb la garantia del Gremi d'Hotels de Barcelona.
Amb el suport del Departament de Turisme de la Generalitat de Catalunya i amb la col·laboració de Turisme de Barcelona i de la Diputació de Barcelona.
Comentaris imparcials de clients reals allotjats als hotels.
Reserva Segura.

Servei
Des de 1977.
Equip de gestió coneixedor de la ciutat i dels seus atractius turístics, culturals i econòmics.
Servei multi idioma.

EN QUÈ PODEM AJUDAR-TE?

Hotels Sant Andreu
Hotel NH La Maquinista